1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Бошко Андов
  2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Весна Ѓорчева,
  3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во АДОР МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп за лицето Ристо Секуловски,
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
  5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема осигурително брокерското друштво К МК Брокер, Скопје,
  6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема осигурително брокерското друштво АМГ Премиум.