1. Решение за издавање согласност за измена на Статут на  Друштвото за осигурување САВА осигурување а.д. Скопје (нова емисија на акции), согласно Законот за супервизија на осигурување;
  2. Решение за издавање на претходна согласност за измена на седиште и Статут на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување; и
  3. Решение за издавање на претходна согласност за измена на седиште и Статут на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување.