1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на органот на управување на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје за лицето Боби  Кочевски, и
  2. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на органот на управување на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје за лицето Исни Абази,