• Решение за издавање согласност за член на орган на управување во друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје на лицето Селаудин Имами