1. Одлука за Усвојување на Наставна Програма за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи и Наставна Програма за полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, со прилог Наставни Програми,
  2. Правилник за начинот и постапката на спроведување на обука за вршење работи на застапување во осигурување,
  3. Правилник за начинот и постапката на спроведување на обука за вршење осигурително брокерски работи, и
  4. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп  Скопје;