1. Решение за издавање дозвола за вршење осигуриелно брокерски работи на ОБД ЕНСА БРОКЕР АД Скопје,
 2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и  полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување,
 3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи,
 4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Марина Илиевска,
 5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Тања Михајлова,
 6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Сашка Георгиева,
 7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Катица Кацарска,
 8. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Мерита Ајрули Емини,
 9. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Емилија Заева-Костова,
 10. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Марија Наковска,
 11. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Сања Поповски,
 12. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Диме Саров,
 13. Решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи во 2020 година,
 14. Решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2020 година,
 15. Решение за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење осигурително брокерски работи во 2020 година,
 16. Решение за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење на работи на застапување во осигурување во 2020 година,
 17. Решение за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за  вршење осигурително брокерски работи во 2020 година,
 18. Решение за формирање на Комисија за ревизија на одржаните стручни испити за  вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2020 година,
 19. Решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за  вршење осигурително брокерски работи во 2020 година,
 20. Решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2020 година