1. Решение за давање согласност за вршење на функција член на Управен одбор во Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД – Скопје, на лицето Дритон Азизи;
  2. Решение за давање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Осигурителното брокерско друштво С.Т.М  БРОКЕР ПЛУС АД, Скопје.