1. Решение за давање согласност за измена на Статут на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје,
  2. Решение за давање согласност за измена на Статут на Друштвото за осигурување  ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје:
  3. Решение за давање согласност за измена на Статут на Националната групација АД Осигурителна полиса Скопје;