1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Уника живот АД Скопје,
  2. Решение за издавање согласност лицето Марко Микиќ да ја врши функцијата Член на Управен одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје
  3. Решение за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурителното брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје