1. Решение за издавање дозвола за воведување на класата 2 – Здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување, во работењето на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје;
  2. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје.