1. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското осигурително брокерско друштво ВЕБЕР ГМА АД, Битола