1. Решение за давање претходна согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на НЛБ Тутунска банка АД Скопје