1. Одлука за спроведување обука и испит за застапници во осигурување во 2020 година,
  2. Одлука за спроведување обука и испит за осигурителни брокери во 2020 година,