1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп Скопје;
  2.  Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ГРАВЕ Скопје;
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје, Друштвото за посредување  и советување АМСМ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје и Трговското друштво АМСМ УСЛУГИ СТАНИЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО Скопје;
  4. Решение за измена на Решението за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво САФЕ ИНЕВСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје;
  5. Решение за издавање на претходна согласност за стекнување квалификувано учество на VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Виена, Република Австрија над 75% од вкупниот број на издадени акции со право на глас во Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА – Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  6. Решение за издавање на претходна согласност за стекнување квалификувано учество на лицето Лав Георгиевски од 50% од акциите на Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување.