1. Записник од трета седница на СнЕ на АСО во 2022 година, држана на ден 2.2.2022 година во 13:00;
  2. Одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на средствата и извори на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2021 година и Извештај за извршениот попис на средствата и извори на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2021 година,