1. Решение за издавање претходна согласност за измена на статут на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД, Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  2. Решение за издавање претходна согласност за измена на статут на АД за осигурување ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  3. Решение за издавање на претходна согласност за стекнување квалификувано учество на лицето Ивица Кaрапетров над 33% од акциите во Осигурително брокерското друштво ЕУРОМАК БРОКЕР АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  4. Решение за издавање на претходна согласност за стекнување квалификувано учество на лицето Жарко Јовановски над 33% од акциите во Осигурително брокерското друштво ЕУРОМАК БРОКЕР АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;