1. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурителното брокерското друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД  Битола
2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво  СУПЕР БРОКЕР АД Скопје,
3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското акционерско друштво ВИАСС Скопје,
4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво  АУРОН БРОКЕР АД Струга,
5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје,
6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво АМГ ПРЕМИУМ АД Скопје,
7. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво АСУЦ БРОКЕР АД Скопје,
8. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво А-Тим АД Скопје,
9. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ЦВО БРОКЕР АД Охрид,
10. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво  ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје ,
11. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ЕОС БРОКЕР АД Скопје,
12. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво  ЕУРО ЕКСПЕРТС АД Скопје,
13. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ИН-БРОКЕР АД Скопје,
14. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ЈДБ БРОКЕР АД Скопје,
15. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување АД Кочани,
16. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема  Осигурително брокерското друштво ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје ,
17. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје,
18. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво Сафе Инвест Македонија АД Скопје,
19. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво С.Т.М Брокер Плус АД Скопје,
20. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво ВИА БРОКЕР АД Скопје ,
21. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Кораб Инс Скопје,
22. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Мега Брокер АД Скопје,
23. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерско друштво Мобилити АД Скопје ,
24. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското осигурително брокерско друштво Цертус Скопје,
25. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското Осигурително брокерско друштво ЏОКЕР ИНС БРОКЕР,
26. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво ВЕБЕР ГМА АД Битола,
27. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје на лицето ЗАИМ БАРДХИ,
28. Решение за издавање согласност за измена на Договорот на Национално биро за осигурување
29. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Националното биро за осигурување