1. Барање за добивање согласност друштвото за ревизија  МУРС СТИВЕНС да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје за 2021 година и Решение за издавање на согласност за друштво за ревизија ,
 2. Барање за добивање согласност друштвото за ревизија  ГРАНТ ТОРТОН да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје за 2021 година и Решение за издавање на согласност за друштво за ревизија,
 3. Барање за добивање согласност друштвото за ревизија  ГРАНТ ТОРТОН да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје за 2021 година и Решение за издавање согласност за друштво за ревизја,
 4. Барање за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во Акционерското друштво за застапување во осигурување МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје поднесено од лицето Каролина Ристова Стефановска и Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво,
 5. Одлучување по добиено известување од УНИ БАНКА АД Скопје за раскинување на договор за застапување во осигурување со лицето Дарко Таневски и Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување,
 6. 7. Одлучување по добиено известување од КРОАЦИА ЖИВОТ АД Скопје за раскинување на договор за застапување во осигурување со лицето Драган Петковски Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување,
 7. Одлучување по добиено известување од НЛБ БАНКА АД Скопје за раскинување на договор за застапување во осигурување со лицето Горан Димитриевски и Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување ,
 8. Одлучување по добиено известување од Национална групација за осигурување ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје за раскинување на договор за застапување во осигурување со лицето Елена Михајловска и Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување,
 9. Одлучување по поднесена пријава за учество на обука и полагање на стручен испит потребен за добивање дозвола за работа како овластен актуар и донесување на Решение за исполнување на услови за учество на обука и полагање на стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар прилог (листа на кадидати за обука за актуар, со име и презиме, вкупно 21 кандидат),
 10. Барање (молба) од Фондот за пензиско и инвалиско осигурување на РСМ за пријава на лице за учество на обука и полагање на стручен испит за актуар по завршување на рокот за пријавување објавен од Агенцијата,
 11. Одлука за изрекување дополнителна мерка на супервизија кон Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје и Решение за изрекување дополнителни мерки кон Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје,
 12. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година, заклучно со 31.03.2021 година