1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурителното брокерско друштво ИН – БРОКЕР АД Скопје,
  2. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
  3. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот, Скопје,