1. Решение за давање согласност за измена на Статутот на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
  2. Решение за давање на дозвола за воведување на класата 2 – Здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување, во работењето на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје,
  3. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2018 година;