1. Решение за издавање согласност за измена на статутот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот Скопје;
  2. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на ОБД АЛФА БРОКЕР АД Куманово;
  3. Решение за издавање согласност за стекнување на квалификувано учество во Друштвото за застапување во осигурување ТРЕНД-МР  АД Скопје;
  4. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Небојша Стаменков;
  5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Моника Јовиќ;
  6. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Бојан Трпковиќ;
  7. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Дарко Давковски;
  8. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Даниел Самарџиски;
  9. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Жарко Димитриевиќ;
  10. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Борчо Николовски.
  11. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Митко Мурџев.