1. Барање на  ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје за добивање на согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на друштвото за лицето Вилма Учета-Дузлевска,
  2. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје,
  3. Информација во врска со продолжување на препораката по основ на дивиденда,
  4. Информација во врска со објава на Конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Денот на осигурување ‒ 1 ноември,
  5. Информација за склучени Меморандуми за соработка.