1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Друштвото за осигурување ТРИГЛАВ осигурување Скопје на лицето Сања Танчевска;
  2. Решение за давање согласност за измена на Статут на  КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување; и
  3. Решение за давање на согласност за измена на Статут на Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ  Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување.