1. одлука за изрекување на мерки на супервизија за Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
  2. одлука за изрекување на мерки на супервизија за Кроациа осигурување АД Скопје – Друштво за осигурување на живот,
  3. одлука за изрекување на мерки на супервизија за Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп Скопје,
  4. Решение за престанок на дозвола за вршење на работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување Л.И.Ф.Е. Македонија  АД Скопје, со седиште на ул. Стив Наумов бр. 69, 1000 Скопје – Центар,
  5. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2019 година,
  6. Решение за издавање согласност друштвото за ревизија ПВЦ Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје за 2019 година,