1. Решение за издавање согласност за измена на Статут на  Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје (нова емисија на акции);
  2. Решение за издавање на согласност за измена на назив и Статут на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  3. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД  Скопје;