1. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето САИМИР ДХАМО,
  2. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето БОРЧЕ БОГЕСКИ,
  3. Решение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување  на Друштвото за осигурување УНИКА А.Д. Скопје  на лицето БИЛЈАНА СТОЈАНОВ,
  4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација која се доставува кон барањето за добивање дозволи согласно Законот за супервизија на осигурување,
  5. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење  на осигурително брокерски работи,
  6. Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето,