1. Решение за согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје  за лицето Владимир Тошевски,
  2.  Решение за одземање на лиценца зазастапување во осигурување на лицето Велика Јованова заради раскинување на договорот за застапување во осигурување склучен меѓу застапникот и друштвото за осигурување, и
  3. Правилник за изменување и дополнување на  Правилникот за основните постапки правила и начинот на спроведување супервизија.