1. Записник од петта седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 24.2.2022 година во 11:00;
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
  3. Решение за изрекување дополнителни мерки кон Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
  4. Барање за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво СН ОСИГУРИТEЛЕН БРОКЕР АД Битола од страна на лицето Зоран Пејчиновски и донесување на Решение  за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво,
  5. Барање за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во Осигурително брокерското друштво СН ОСИГУРИТEЛЕН БРОКЕР АД Битола од страна на лицето Христо Кондовски и донесување на Решение за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво,
  6. Разгледување на моменталното економско опкружување и можните ефекти врз работењето на друштвата за осигурување.