1. Решение за давање согласност за измена на седиштето на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
  2. Решение за давање согласност за измена на Статут на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје,