1. Одлука за изрекување на мерки на супервизија спрема осигурително брокерско друштво Нов осигурителен брокер,
  2. Одлука за изрекување на мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Еуролинк,
  3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за основните постапки, правила и начинот на спроведување супервизија на осигурување,
  4. Одлука за Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2017 година,
  5. Решение за вршење на функцијата член на Управен одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје, на лицето Мартин Теов Винер лиценцирање,