1. Решение за издавање на дозвола за воведување на нова класа (класата 15 – Осигурување на гаранции од групата на неживотно осигурување) во работењето на Триглав Осигурување АД, Скопје;
  2. Решение за издавање согласност за измена на Статут (заради воведување на нова класа на осигурување класата 15 – Осигурување на гаранции од групата на неживотно осигурување) на Триглав Осигурување АД, Скопје; и
  3. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА Скопје.