1.  Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Евроинс Осигурување АД Скопје,
  2. Решение за давање согласност за измена на седиште на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје,
  3. Решение за давање согласност за измена на статут на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје,
  4. Решение за давање согласност за измена на седиште на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
  1. Решение за давање согласност за измена на статут на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
  2. Решение за давање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на ОБД ОМАДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
  3. Решение за давање согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје за 2020 година,
  4. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Борјанка Пешевска Митев ,
  5. Решение за повлекување на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Национална групација за осигурување ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје за лицето Владимир Тошевски,
  6. Решенија за одземање на лиценцата за застапник во сигурување на лиценцирани застапници во осигурување кои не се усогласиле со Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 198/2018) во законски предвидениот рок
  7. Решенија за одземање на лиценцата за осигурителен брокер на лиценцирани осигурителни брокери кои не се усогласиле со Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 198/2018) во законски предвидениот рок