1. Решение за давање согласност за вршење на функција член на орган на управување на Друштвото за осигурување ИНСИГ АД Скопје, за лицето Аслан Даши;
  2. Решение за давање согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво, на лицето Марјанчо Тодоровски;