1. Решение за измена на Решението за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи во 2019 година;
  2. Решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2019 година;
  3. Решение за изменување на Решението за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење на работи на застапување во осигурување во 2019 година;
  4. Правилникот за  систематизација на работните места во Агенцијата за супервизија на осигурување;
  5. Правилникот за внатрешна организација во Агенцијата за супервизија на осигурување; и
  6. Деловник за изменување на Деловникот за работа на Комисијата за спогодување на Агенцијата за супервизија  на осигурување.