1. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во ОБД ДЕЛТА ИНС АД Скопје од страна на лицето Елизабета Тасевска;
  2. Решение за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во ОБД МОБИЛИТИ БРОКЕР АД СкопјеАД Скопје од страна на лицето Јонче Лајмановски;
  3. Решение за издавање согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за осигурување на живот Скопје за 2019 година;
  4. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Жарко Крстиќ;
  5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Јосиф Пеневски;