Решение за издавање на согласност за член на орган на управување во друштвото за осигурување ТРИГЛАВ АД Скопје на лицето Ѓорѓе Војновиќ