• Правилник за потребната документација за добивање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето;
  • Правилник за формата, содржината и начинот на водење регистри на застапници во осигурувањето и осигурителни брокери од страна на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување.