1. Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје;
  2. Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ  АД Скопје.
  3. Решение  за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Акционерското  Осигурително брокерско друштво Џокер ИНС Брокер. и
  4. Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2016 година.