1. Решение за давање согласност за измена на Статут бр.0201/15 од 24.07.2013 година на Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР Лајф – Виена Иншуренс Груп  Скопје,
  2. Решение за давање согласност за измена на Статут бр.09/0203/1/13 од 24.07.2013 година на Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје;
  3. Решение за давање согласност за измена на седиштето на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот, Скопје,
  4. Решение за давање согласност за индиректно стекнување  квалификувано учество на АДРИС ГРУПА, Акционерско друштво за управување и вложување, со регистрирано седиште ул.Владимир Назор бр.1, Ровињ, Република Хрватска, индиректно да стекне над 50 % од вкупниот број на издадени акции со право на глас во КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот Скопје.
  5. Решение за давање согласност за индиректно стекнување  квалификувано учество на АДРИС ГРУПА,  Акционерско друштво за управување и вложување, со регистрирано седиште ул.Владимир Назор бр.1, Ровињ, Република Хрватска, индиректно да стекне над 50 % од вкупниот број на издадени акции со право на глас во КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување Скопје.