1. Решение за издавање дозвола за воведување на класата 21 во работењето на АД ГРАВЕ Скопје,
  2. Решение за издавање согласност за измена на статутот на АД ГРАВЕ Скопје,
  3. Решение за издавање согласност за член на орган на управување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје за лицето Дарко Дедиќ,
  4. Решение за издавање согласност за член на орган на управување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје за лицето Мартин Теов,
  5. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето, на лицето Васко Чаушевски,
  6. Решение за одземање лиценцата за застапник во осигурувањето, на лицето Слободан Мерџановски,
  7. Одлука за донесување на Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво К МК БРОКЕР Скопје.