1. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Националното биро за осигурување,
  2. Решение за издавање согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,