1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ГРАВЕ Скопје,