• Деловник за работа на Комисијата за посредување на Агенцијата за супервизија на осигурување.