• Правилник за начинот за спроведување на стручниот испит за добивање на дозвола за работа како овластен актуар;
  • Правилник за потребната документација за добивање дозвола за работа како овластен актуар.