1.            Записник од 35-та седница на СнЕ на АСО одржана на 25 декември, 2023 година; 

2.            Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Билјана Стошиќ;

3.            Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Елена Тасева;

4.            Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Марија Калчева;

5.            Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Анета Китановска;

6.            Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Силвана Петровска;

7.            Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Аница Аризанова; 

8.            Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Бљерта Хани,

9.            Извештај за поднесени претставки до Агенцијата за супервизија на осигурување од страна на осигурениците, од корисниците и од трети оштетни лица, за пеиодот, 1.1.2023-31-12.2023 година;

10.         Измена на Годишен план за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување.