1. Решение за давање согласност за измена на Статут и седиште на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  2. Решение за давање согласност за измена на Статут и седиште на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  3. Решение за давање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД, Скопје.