1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Национална групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје