1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштво за осигурување Триглав осигурување Живот АД Скопје,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштво за осигурување Сава АД Скопје,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштво за осигурување Халк Осигурување АД Скопје,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштво за осигурување Граве АД Скопје,
 5. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје,
 6. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за осигурување Граве Неживот АД Скопје АД Скопје,
 7. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за осигурување Еуролинк АД Скопје,
 8. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за осигурување Кроација неживот АД Скопје,
 9. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото за осигурување Уника АД Скопје,
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Сава Осигурување А.Д Скопје за лицето Ило Ристовски,

 

 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Сава Осигурување А.Д Скопје за лицето Мелита Гугуловска,

 

 1. Правилник за воведна обука и начин на вршење на менторската работа во Агенцијата за супервизија на осигурување, и

 

 1. Правилник за утврдување на материјална обврска на вработен во Агенцијата за супервизија на осигурување за средствата потрошени за реализација на специјализирани обуки за вработениот.