1. Записник од дваесетивтора седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 23.9.2022 година во 11:00;
 2. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Друштво за застапување во осигурувањето Фортис про АД Скопје,
 3. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Друштво за застапување во осигурувањето Тренд МР АД Скопје,
 4. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво Ин брокер АД Скопје,
 5. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Друштво за застапување во осигурувањето Актива осигурување АД Скопје,
 6. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот  систем на Осигурително брокерско друштво Супер брокер,
 7. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво Еуроекспертс АД Скопје,
 8. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво Еуромак АД Скопје,
 9. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Друштво за застапување во осигурувањето Лајон инс АД Скопје,
 10. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје,
 11. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурително брокерско друштво Делта инс АД Скопје,
 12. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурително брокерско друштво Легра АД Скопје,
 13. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурително брокерско друштво Кораб инс АД Скопје,
 14. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурително брокерско друштво Независен осигурителен брокер АД Скопје,
 15. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво ЈДБ Брокер АД Скопје,
 16. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурителното брокерско друштво ЕОС Брокер АД Скопје,
 17. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на Осигурителното брокерско друштво МАКОАС Брокер,
 18. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително брокерско друштво Полиса плус АД Скопје,
 19. Информација за статистички и финансиски остварувања на друштвата за осигурување во првата половина на 2022 година,
 20. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ за лицето, Игор Доневски и донесување на решение,
 21. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштото за осигурување УНИКА АД Скопје за лицето, Дритон Азизи и донесување на решение,
 22. Известување поднесено од Извршниот член на Одборот на директори на ДЗО ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје за затворена стечајна постапка над друштвото и донесување на Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапуавње во осигурување на ДЗО ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје,
 23. Барање и донесување на Решение за издавање на согласност на Друштвото за ревизија Грант Торнтон ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за 2022 година,
 24. Барање и днесување на Решение за издавање на согласност за измена на Статут на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје,
 25. Известување за раскинување на договор со друштвото за застапување во осигурување Тренд МР АД Скопје и донесување на решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Даме Блажески,
 26. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Дамјан Дамјановски,
 27. Извештај за извршена ревизија на спроведувањето на стручниот испит за вршење  осигурително брокерски работи,(едукативно испитна сесија – март 2022),
 28. Извештај за извршена ревизија на спроведувањето на стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурување, (едукативно испитна сесија – март 2022),
 29. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје,
 30. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурително брокерското друштво Еуро Експертс а.д. Скопје,
 31. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурително брокерско друштво ЈДБ БРОКЕР АД Скопје,
 32. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурително брокерското друштво Мак Тренд Брокер АД Скопје,
 33. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Осигурително брокерското друштво Мега брокер АД Скопје,
 34. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за застапување во осигурување Лајон Инс AД Скопје,
 35. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за застапување во осигурување САФЕ ЛИФЕ АД Скопје,
 36. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за застапување во осигурување Ваш Пријател АД Прилеп,
 37. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за застапување во осигурување Тренд МР АД Скопје,
 38. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за застапување во осигурување Фемили Партнер АД Скопје,
 39. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за застапување во осигурување Мое осигурување АД Скопје,
 40. Информација за донесување на единствена Таблица за определување процент на траен инвалидитет како последица од несреќен случај – незгода.