1. Записник од 9-та седница на СнЕ на АСО одржана на 29 март, 2023 година;
  2. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година поднесено од Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје и донесување на решение;
  3. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето, Мима Цекова;
  4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето, Сабрија Имамовиќ;
  5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето, Сашо Апостоловски;- го донесе решението
  6. Решение за изменување на Решението за определување на овластени претставници кои ќе присуствуваат во просторијата за време на полагање на  стручните испити за вршење осигурително брокерски работи во 2023 година;
  7. Измена на Годишниот план за теренска супервизија за 2023 година;
  8. Одлука за супервизорска мерка кон осигурително брокерското друштво ЕОС БРОКЕР АД СКОПЈЕ;
  9. Одлука за супервизорска мерка кон друштвото за осигурување ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ;